Home > Embassy Information
China's Ambassadors to the UK

1. Huan Xiang (1954-1962, Charges D'affaires)

2. Xiong Xianghui (1962-1971, Charges D'affaires)

3. Song Zhiguang (1972-1977)

4. Ke Hua (1978-1983)

5. Chen Zhaoyuan (1983-1985)

6. Ji Chaozhu (1987-1991)

7. Hu Dingyi (1985-1987)

8. Ma Yuzhen (1991-1995)

9. Jiang Enzhu (1995-1997)

10. Ma Zhengang (1997-2002)

11. Zha Peixin (2002-2006)

12. Fu Ying (2006-2009)

 

<Print>